Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hunderupskolens principper

Præambel 

Folkeskoleloven slår fast, at skolebestyrelser skal sætte den overordnede retning for skolen gennem principper for skolens virksomhed. Principper udtrykker mål og værdier for skolen. De er hjørnestenen i skolebestyrelsernes arbejde og er, sammen med folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt for folkeskolen, det, skolelederen skal lede ud fra i dagligdagen. Der findes en række principper, som skolen ifølge folkeskoleloves § 44, stk. 2 skal fastsætte principper om. Herudover har skolebestyrelsen valgt at udarbejde principper på andre udvalgte områder, som er centrale for skolen. 

Hvad er et princip? 

 • Er en grundsætning for en central del af skolens virksomhed, som skolens elever, forældre og ansatte bevidst følger. 

 • Udtrykker Hunderupskolens grundlæggende holdninger, værdier og kvaliteter. 

 • Rummer en forestilling om, i hvilken retning skolen skal bevæge sig på et bestemt område, eller hvilke værdier der er centrale for skolen. 

Skolens principper udgør tilsammen de kvalitative grundholdninger, de værdier, som skolens virksomhed skal bygge på, og den kurs, som skolen skal følge. 

Principper sætter rammer og retning for skolen. 

Det gode princip 

 • Er konkret og klart, så hensigten er tydelig, og så arbejdet i skolen kan indrettes efter det, men uden at være et diktat. 

 • Er rummeligt og giver plads til fortolkninger og valgmuligheder i eksekvering for skolens ledelse. 

 • Kortfattet. 

Princippets indhold 

Principperne er opbygget efter følgende skabelon: 

 • De formelle rammer (baggrunden for at have princippet) 

 • Formål (hvad vil vi helt overordnet opnå?) 

 • Mål (hvor er vi henne, når princippet er ført ud i livet?) 

 • Skolens ansvar (delmål, som skolen skal arbejde hen imod) 

 • Forældrenes ansvar (hvis relevant, fx i forhold til skolehjem-samarbejde) 

 • Elevernes ansvar (hvis relevant, fx i forhold til trivsel eller læring) 

Ikke alle elementer er nødvendige, men typisk vil minimum ’Formål’, ’Mål’ og ’Skolens ansvar’ være relevante. 

SKAL-principper 

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Lovmæssigt skal Skolebestyrelsen som minimum fastsætte principper om: 

1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,

2. skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, 

3. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

4. samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, 

5. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 

6. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale, 

7. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og 

8. skolefritidsordningens virksomhed.